FORSKNING


En hel del forskning har gjorts och görs beträffande MediYoga vid olika typer av ohälsa.
Jag kommer kort redogöra för olika studier och resultat.

Vill du läsa mer ingående kan du söka via PubMed samt mediyogainstitutet.se/forskning.

Studier på meditation - Kirtan Kriya - Sa Ta Na Ma

Denna väl utforskade mantra- och mudrameditation räknas som en av de mest kraftfulla vi använder i MediYoga.
Man har i olika forskningsstudier sett hur den påverkar hjärnan, bl.a. hippocampus genom att reducera depression och förbättra kognitiva funktioner såsom minne och inlärningsförmågor. Dessutom visar den att meditationen har en s.k. anti aging effekt på våra celler då den visat sig förlänga/stärka telomerer.

Nobelpristagaren Elisabeth Blackburn som forskar på telomererna i ändarna på DNA spiralen i våra cellkärnor (vilka påverkar cellens livslängd) har i sin forskning bl.a. upptäckt att Kirtan-Kriya påverkar tillväxten av skyddsenzymet telomeras mer än någon annan metod hon tittat på.

Följande två länkar till artiklar om Elisabeth Blackburns studier på meditationen Kirtan Kriyas effekter: http://www.elephantjournal.com/2014/11/nobel-prize-winner-shows-that-meditation-significantlyslows-aging/ http://newsroom.ucla.edu/releases/help-for-family-dementia-caregivers-230448

Man har i annan forskning även sett att Kirtan Kriya påverkar gener som styr immunförsvaret och som leder till reduktion av inflammationer i kroppen. Inflammationer spelar en stor roll vid flera sjukdomar t.ex. utveckling av cancer vilket betyder att reducerade inflammationer minskar risken för ex. cancer. Minskade inflammationer leder också till ett bättre skydd mot infektioner generellt.

StressMedical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care:
A Randomized Controlled Trial

Allt fler patienter lider av stressrelaterade symtom och diagnoser. Syftet med denna studie var att utvärdera medicinsk yoga behandling hos patienter med stressrelaterade symptom och diagnoser i primärvården. En randomiserad kontrollerad studie utfördes vid ett primärvårdscentrum i Sverige från mars till juni 2011.

Patienterna släpptes slumpmässigt till en kontrollgrupp som fick standardvård eller en yogagrupp behandlad med medicinsk yoga i 1 timme en gång i veckan över en 12-veckorsperiod utöver standardvården. Totalt 37 män och kvinnor, medelålder 53 ± 12 år inkluderades.
Allmän stressnivå (mätt med PSS),
utbrändhet (SMBQ),
ångest och depression (HADS)),
sömnlöshetens svårighetsgrad (Sömnlighetsgrad Index (ISI)) ,
smärta (visuell analog skala)
och den övergripande hälsotillståndet (Euro Quality of Life VAS (EQ-VAS)) uppmätt före och efter 12 veckor. 

Patienter som tilldelats yogagruppen visade signifikant större förbättringar på åtgärder av generell stressnivå (P <0.000), ångest (P <0,019) och övergripande hälsotillstånd (P <0,018) jämfört med kontroller.

Behandling med medicinsk yoga är effektiv för att minska stress och ångestnivå hos patienter med stressrelaterade symtom i 

Medical yoga for patients with stress-related symptoms in primary health care
Köhn M.1 , Persson Lundholm U.1 , Bryngelsson I.-L.2, Anderzén-Carlsson A.3,4 , Westerdahl E.3,4 1 Nora Health Care Centre, Region Örebro County, Nora, Sweden, 2 Department of Occupational and Environmental Medicine, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden, 3 Centre for Health Care Sciences, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden, 4 Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden Introduction

An increasing number of patients suffer from stress-related symptoms and diagnoses and many seek help in primary health care. Medical yoga has been introduced in clinical settings to reduce stress. No studies have investigated the effects of Medical yoga in primary health care setting. Purpose To evaluate Medical yoga treatment in patients with stress-related symptoms and diagnoses in primary health care. A secondary aim was to explore the meaning of participating in the Medical yoga. Methods Two study designs were used:

• A randomized, controlled study with 37 participants from a primary health care centre in Sweden was performed. - The Control group: Standard care. - The Yoga group: Medical yoga for 1 hour, once a week, over a 12-week period in addition to the standard care. Outcomes were measured before and after 12 weeks: Perceived Stress Scale Shirom-Melamed Burnout Questionnaire Hospital Anxiety and Depression Scale Insomnia Severity Index Pain by VAS Overall health status by EQ-5D
• A qualitative interview study with a descriptive phenomenological design, was performed in six patients from the intervention group. Results Patients assigned to the Medical yoga group showed significantly greater improvements on measures of general stress level (p< 0.000), anxiety (p< 0.019) and overall health status (p< 0.018) compared to controls. For the interviewed persons the experience was that the medical yoga was not and endpoint of recovery but the start of a process towards an increased sense of wholeness. It was described as a way of alleviating suffering and it provided the participants with a tool for dealing with their stress. “...it touches things that my consciousness can´t fnd. So I mean, that´s the way life is. It consists of a lot of diferent things that we have to deal with but that eventually should fall into place. And I can feel it, so I will continue yoga. For me it has been small things that made everything fall into place.”

Conclusions Medical yoga is effective in reducing levels of stress and anxiety in patients with stress-related symptoms. Participants described a greater self-awareness and self-esteem, which in turn had an implicit impact on their life. Recommendations Medical yoga is effective and feasible in the primary health care setting and thus could be a valuable complement to conventional therapy in medical practice.

Yoga och meditation som stressreducerande behandling vid högt blodtryck.


Annika Ullman har på Institutionen för hälsovetenskap i Östersund gjort en litteraturgranskning och analys av vetenskapliga artiklar samt haft kontakt med yogalärare.

Syftet var att undersöka om yoga och meditation har effekt på stressrelaterade sjukdomar med fokus på högt blodtryck som är en av våra stora folksjukdomar.
Resultatet visar att de patienter som fick kontinuerlig handledning i sitt yogautövande fick en markant sänkning av sitt blodtryck. (Juni 2006)

Kostnadseffektivitet för tidiga insatser vid ospecifik Ländryggssmärta:
en randomiserad kontrollerad studie som undersökte
Medicinsk Yoga, motionsbehandling och rådgivande egenvård.

Aboagye-E-et-al Karolinska institutet Stockholm

Syfte: Att utvärdera kostnadseffektiviteten för medicinsk yoga som ett tidigt ingripande jämfört med evidensbaserad motionsterapi och egenvård råd för ospecifik ländryggssmärta.
Totalt 159 deltagare som randomiserades till medicinsk yoga (n = 52), motionsbehandling (N = 52) och råd egenvård (n = 55).

Känslighetsanalys visar att medicinsk yoga är mer kostnadseffektivt än dess alternativ.
Slutsats: Sex veckor av regelbunden medicinsk yoga-terapi är en kostnadseffektiv behandling vid tidigt ingripande för ospecifika ryggsmärtor i ländryggen, när behandlingsrekommendationer följs.
Studien visar att Medicinsk Yoga 2 gånger per vecka gav signifikant bättre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de två andra behandlingarna.
I linje med tidigare studier visar yogan ha positiva effekter på  fysisk smärta och funktionsnedsättning.

 (Maj 2015)

ADHD och Yoga 
Vilka positiva effekter för livskvaliteten ger yoga och mindfulness för personer med ADHD?


Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens
Examensarbete 25 poäng Handledare: Margareta Hillbom Vårterminen 2016 Norrtälje 2016-03-30 Carolina Garper Sunup 1502


Yoga med andning och meditation kan ses som en rehabiliteringsåtgärd eller användas i preventivt syfte. Det jag har kommit fram till är att yoga och mindfulness kan anpassas till personer med ADHD och kan höja deras livskvalitet. De tydligaste positiva effekterna som framkommit är:

  • Ökad uppmärksamhet och koncentration
  • Bättre sömn
  • Bättre kognitiv förmåga
  • Mindre oro/depression
  • Bättre självkänsla


Forskning kring yogans effekter pågår och finns i Sverige kring andra medicinska tillstånd. Önskvärt är att forskning i större kvalitativa studier sker kring personer med ADHD tillsammans med yoga och mindfulness, (även med neurologisk undersökning) med kontrollgrupper för jämförelse.

Yogaträning hos personer som drabbats av cancer samt deras upplevelser av den psykiska och andliga/existentiella hälsan


Uppsala Universitetet Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Författare Linda Colm Quyen Pham Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 2016 Handledare Stina Isaksson Examinator Cecilia A


Bakgrund: Att drabbas av cancer innebär för många en dramatisk upplevelse som påverkar de fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella dimensionerna hos människan.

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av medicinsk yoga som rehabiliteringsform bland personer som drabbats av cancer. Syftet var också att beskriva vilken uppfattning personerna hade angående deras psykiska och andliga/existentiella hälsa, samt den medicinska yogans eventuella betydelse för detta.

Metod: Explorativ kvalitativ metod med individuella intervjuer där åtta informanter deltog. Rekryteringen utgick från en cancerrehabiliteringsverksamhet på Akademiska sjukhuset, Uppsala Läns landsting. Rehabiliteringsformen var inriktad på medicinsk yoga.

Resultat: Den psykiska hälsan upplevdes förhållandevis god hos personerna men den hade varierat under tiden. Samtalsstöd var viktigt för den psykiska och andliga/existentiella hälsan. Beträffande andliga och existentiella frågor funderade många över sin sjukdom, död och meningen med livet. Den medicinska yogan gav positiva upplevelser. Samtliga informanter kände av och erhöll känsla av lugn och avslappning samt både under och efter yogapassen. Gruppträningen bidrog även till socialt umgänge som var betydelsefullt för flera av informanterna. Det framkom även andliga och existentiella upplevelser i samband med yogapassen.

Slutsats: En cancersjukdom medför ofta att den psykiska och andliga/existentiella hälsan påverkas. Den medicinska yogan var betydelsefull som en del av cancerrehabiliteringen och berörde deras fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella dimensioner. Med informanternas upplevelser i åtanke kan den medicinska yogan vara ett viktigt bidrag till sjukvården och bidra till en bättre hälsa hos personer som drabbas av cancer.